ХІІ основно училище „Васил Левски” – град Перник е училище, изградило свой облик и авторитет, следвайки своята мисия – да образова и възпитава учениците си. В този сайт ще се запознаете с неговата история и настояще, ще четете информации за актуални събития. Ежедневието на училището е илюстрирано с богат снимков материал.

Оптимизъм, воля за учебен труд, ентусиазъм за творчество и себеизява, доверие и толерантност, уважаване правото на другия – това са непреходни ценности в дейността ни.

В училището работят квалифицирани преподаватели с професионални качества и умения. Прилагайки иновационни методи и разнообразни педагогически подходи, всеки от тях се стреми да активира вниманието на учениците и да събужда интерес към познанието.

Гарант за труда на учителя са постиженията на учениците ни във външното оценяване, в провежданите олимпиади, конкурси, състезания, в професионалната  им реализация.

Родителската общност е истински партньор, съзнава че същинският живот на човека започва в училище, а образованието и възпитанието оформят човешката личност и нейната ценностна система, като безрезервно подкрепя учителската колегия в реализацията на идеи и положителни практики.

Екипната работа на учители, родители и ученици в различни проекти създава увереност и самочувствие у всеки, че може и знае как да успява.