НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Административни услуги, предлагани от XIIОУ "В. Левски" - гр. Перник

Описание на предоставените услуги:
1. Процедури - подаване на заявление на имейл адреса или на място в училището, за желаната услуга (по образец).
2. Документи - заявления, удостоверения служебни бележки. Документите  са във формат позволяващ изтегляне и попълване.

Други документи на XIIОУ "В. Левски" - гр. Перник