ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:
- Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда - 140 000 броя;
- Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 37 718 броя;
- Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718 броя.

ХІІ ОУ „Васил Левски“ участва в Дейност 1 и Дейност 2

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”
•Обща стойност от 127 759 359,94 лв.
•Продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.
Цели на програмата
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.
Обхват на програмата
•    ученици в риск от отпадане;
•    ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
•    ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
•    педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).
Очакван резултат:
• Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%

Клубове за учебната 2019/2020 г.:
1.    група „Ограмотяваме се” Ръководител: Даниела Станкова Радованова, 5 ученици от І клас
2.    група „Родна реч” Ръководител: Ирена Андреева Ивчева, 5 ученици от ІІ клас
3.    група „В света на словото” Ръководител: Милена Живкова Станиславова, 5 ученици от ІІІ клас
4.    група  „Ние учим английски език” Ръководител: Корина Иванова Михайлова, 5 ученици  от VІ клас

Клубове за учебната 2020/2021 г.:
1.    група „Аз грамотно съм дете” Ръководител: Ива Димитрова Аначкова, 5 ученици от І клас
2.    група „Млад математик” Ръководител: Даниела Станкова Радованова , 5 ученици от ІІ клас
3.    група „Математиката - лесна и полезна” Ръководител: Милена Живкова Станиславова, 5 ученици от ІV клас
4.    група  „Аз зная английски език” Ръководител: Корина Иванова Михайлова, 5 ученици  от VІ клас

ПРОЕКТ „Образование за утрешния ден”

Оперативна програма „Наука и образование за интегриран растеж 2014-2020г“

Проект : BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ учебна 2019/2020 г.

    - Обща стойност от 104 959 178,01 лева
    - Продължителност на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Цели на програмата
Основна цел
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Обхват на програмата
Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности
Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни
услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти,
педагогически кадри, ученици и родители.
Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ
Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти по и със средствата на ИКТ, но не само.
Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни
учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.
Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни
ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание.
Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под
формата на извънкласни дейности
Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер
безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

Участие по дейност 6 за учебната 2019/2020 г.:
    Клуб „Дигитална работилница“

Ръководител: Ивета Василева Зарева, 11 ученици от V клас

Участие по дейност 6 за учебната 2020/2021 г.:
    Клуб „В света на дигиталните умения“

Ръководител: Ивета Василева Зарева, 11 ученици от V Б клас

Постигнати резултати: 

Учениците усвоиха нови знания по информационни технологии.

Те работиха с различи приложения. Използваха дигитални

инструментите за създаване на много продукти. Откриваха

шаблони, които изглеждаха близки до идеята, която имаха за

своята крайна публикация. Добавяха текст, като вмъкваха

текстово поле, добавяха и картини към публикациите си.

Бяха удовлетворени от получения краен резултат. Работиха в екип и това разви чувството

им за отговорност и взаимопомощ. Заложените цели са:

Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности.

Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.

Да се развие познавателната активност у учениците.

Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи.

Да се развие умението за работа в екип.

Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в

практиката на получените знания.

Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.

Да развият умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, да

работят с допълнителна литература и Internet.

Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.