ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”
•Обща стойност от 127 759 359,94 лв.
•Продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.
Цели на програмата
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.
Обхват на програмата
•    ученици в риск от отпадане;
•    ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
•    ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
•    педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).
Очакван резултат:
• Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%

Клубове за учебната 2019/2020 г.:
1.    група „Ограмотяваме се” Ръководител: Даниела Станкова Радованова, 5 ученици от І клас
2.    група „Родна реч” Ръководител: Ирена Андреева Ивчева, 5 ученици от ІІ клас
3.    група „В света на словото” Ръководител: Милена Живкова Станиславова, 5 ученици от ІІІ клас
4.    група  „Ние учим английски език” Ръководител: Корина Иванова Михайлова, 5 ученици  от VІ клас

Клубове за учебната 2020/2021 г.:
1.    група „Аз грамотно съм дете” Ръководител: Ива Димитрова Аначкова, 5 ученици от І клас
2.    група „Млад математик” Ръководител: Даниела Станкова Радованова , 5 ученици от ІІ клас
3.    група „Математиката - лесна и полезна” Ръководител: Милена Живкова Станиславова, 5 ученици от ІV клас
4.    група  „Аз зная английски език” Ръководител: Корина Иванова Михайлова, 5 ученици  от VІ клас

ПРОЕКТ „Образование за утрешния ден”

Оперативна програма „Наука и образование за интегриран растеж 2014-2020г“

Проект : BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ учебна 2019/2020 г.

    - Обща стойност от 104 959 178,01 лева
    - Продължителност на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Цели на програмата
Основна цел
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Обхват на програмата
Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности
Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни
услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти,
педагогически кадри, ученици и родители.
Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ
Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти по и със средствата на ИКТ, но не само.
Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни
учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.
Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни
ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание.
Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под
формата на извънкласни дейности
Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер
безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

Участие по дейност 6 за учебната 2019/2020 г.:
    Клуб „Дигитална работилница“

Ръководител: Ивета Василева Зарева, 11 ученици от V клас

Участие по дейност 6 за учебната 2020/2021 г.:
    Клуб „В света на дигиталните умения“

Ръководител: Ивета Василева Зарева, 11 ученици от V Б клас

Постигнати резултати: 

Учениците усвоиха нови знания по информационни технологии.

Те работиха с различи приложения. Използваха дигитални

инструментите за създаване на много продукти. Откриваха

шаблони, които изглеждаха близки до идеята, която имаха за

своята крайна публикация. Добавяха текст, като вмъкваха

текстово поле, добавяха и картини към публикациите си.

Бяха удовлетворени от получения краен резултат. Работиха в екип и това разви чувството

им за отговорност и взаимопомощ. Заложените цели са:

Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности.

Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.

Да се развие познавателната активност у учениците.

Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи.

Да се развие умението за работа в екип.

Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в

практиката на получените знания.

Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.

Да развият умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, да

работят с допълнителна литература и Internet.

Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
• Срок на програмата: от датата на публикуване на националната програма
(НП) до 31.12.2019 г.
• Общ бюджет на програмата: до 1 572 600 лв.
Цели на програмата
Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.
Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации, чрез училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.
Конкретни цели
1. Създаване на мрежа от иновативни училища според вида на прилаганата иновация, общите цени и задачи.
2. Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и други, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна.
3. Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.
4. Създаване на условия за партньорство за иновации:
Обхват на програмата
Училищата от системата на предучилищното и училищното образование.
БЕНЕФИЦИЕНТИ
Бенефициенти по националната програма са:
•Училищата на територията на Република България съгласно приет от
Министерски съвет Списък на иновативните училища.
•Включените в НП съгласно утвърдените правила и процедури училища , които са извън Списъка на иновативните училища.
•РУО и МОН
Виж клип от проекта тук

Директорът на ХІІ Основно училище "Васил Левски" Велин Троянов е включен в екипа на РИО - Перник за участие в конкурса "Иновативни практики в управлението", организиран от МОМН и НИОКСО - гр.Банкя. Темата, с която участва екипът, е "Партньорство за чисто училище".
Целта на иновацията е създаване на работещ механизъм за партньорство със заинтересованите страни за "чисто училище", чрез формиране на еко-културно поведение в училищната общност, посредством разделно събиране на отпадъците и осъществяване на съвместни инициативи. Очаква се активна страна в провежданите инициативи да са учителите, учениците и техните родители.
Виж проекта тук

ХІІ основно училище "Васил Левски" - Перник е партньор в международен проект. Инициативата е част от програма "Коменски", като целта е изграждането на културни мостове и сътрудничество между пернишкото училище и училища от 5 европейски държави. Проектът е "Повече туризъм - по-добро бъдеще". Ръководител на екипа, изготвил проекта е г-н Велин Троянов - директор на училището. Съгласно подписания договор   с Националната агенция " Център за развитие на човешки ресурси" на училището е отпусната финансова подкрепа в размер на 20 000 евро. В проекта партньори са училища от гр.Амасия Турция, гр.Атвидаберг Швеция, гр.Виго Испания, гр.Творог Полша и гр.Вандзене Латвия. Дейностите стартираха през м.август 2011 г. и ше приключат през м.юни 2013 г. В този период проектният екип трябва да осъществи минимум 24 мобилности в 5-те държави, от които 14 са за ученици.Целта на инициативата "Повече туризъм - по-добро бъдеще" е за изграждане на културен мост между учители и ученици от партньорските училища. В тази връзка се провеждат различни срещи, туристически презентации и мобилности, включително и представящи историята и настоящето на училището, на града, туристически забележителности, националната кухня, традици, култура. По проекта е създаден уеб-сайт, лого, презентации, фотоалбуми, диплянки от взаимните посещения, които ще се ползват като реклама на учебното заведение, града и страната. Партньорите ще представят родната и местната култура на останалите участници в проекта, като са предвидени и обучения по езиците на държавите - участнички.
           От 19 до 26 октомври 2011 г. се проведе първата среща между партньорите в турския град Амасия, като в нея участваха ученици и учители от ХІІ ОУ"В.Левски" - Перник. Посетени са редица културни и исторически забележителности на града, проведени са срещи в различни институции, както и в партньорското училище.
          През м.април 2012 г. предстои пътуване на ученици и учители в гр.Виго, Испания, а ХІІ ОУ"В.Левски" - Перник ще бъде домакин през м.октомври 2012 г. по време на Деня на града. До м.юни 2013 г. предстоят и срещите с партньорите в Полша, Латвия и Швеция.
Виж снимки от посещението в гр. Амасия тук

На 6 декември Н.Пр. японският посланик Макото Ито посети 12-то ОУ “Васил Левски” – гр. Перник по случай приключване на проект за подобряване на енергийната ефективност в училището на обща стойност 59 568 евро, финансиран от японското правителство.
Сред официалните присъстващи на церемонията бяха народният представител от Коалиция за България Ангел Найденов, областният управител на Перник Иво Петров, кметът на Община Перник Росица Янакиева и други гости.
Договорът за дарението бе подписан на 10 февруари 2010 от бившия посланик на Япония Цунехару Такеда и Велин Троянов, директор на училището. Това е един от проектите по Програмата за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище, която стартира през 1998 г. и има 79 реализирани проекта, като общата сума на даренията по програмата възлиза на около 3 милиона евро.
До реализирането на настоящия проект 12-то ОУ “Васил Левски” – гр. Перник използваше локална отоплителна система на нафта с ниска ене