УЧИТЕЛИ И ДРУГ ПЕРСОНАЛ

ВЯРА КИРИЛОВА ДРАГАНОВА – Старши учител по български език и литература. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград.  Специалист по български език и литература. Работи в училището от 2014 г. Председател на методическото обединение на учителите от прогимназиален етап.
АННА КИРИЛОВА МИХОВА – Старши учител по математика. Завършила е ИПУ – гр. Смолян, специалност математика и физика. В училището работи от 1985 година. Притежава богат професионален опит.
ДЕТЕЛИНА МАНОЛОВА СТОЯНОВА – Главен учител по история и цивилизации. Завършила е Софийски университет „Св.Климент Охридски”. Магистър по история. Следдипломна квалификация по география. В училището е от 1997 година.
ДИМИТРИНА ЮРИЕВА ФЕОДОРОВА – Старши учител по биология и здравно образование. Завършила е Софийски университет „Св.Климент Охридски”. Бакалавър по биология, магистър по химия. В училището работи от 2003 година.

СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВА БОЯНОВАУчител по английски език. Завършила е Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Специалист по счетоводство и контрол. Завършила е курс в Канада и притежава сертификат за владеене на английски език последно 8-мо ниво. В училището работи от 2009 година.
МИЛЕНА ЖИВКОВА СТАНИСЛАВОВА – Старши учител по музика. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград. Магистър по музика. Бакалавър по начална училищна педагогика. В училището работи от 1998 година.
ЕВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА – Старши учител по ФВС. Завършила е НСА – гр.София. Магистър по физическо възпитание и спорт. В училището работи от 2002 година. Със заслуги за редица спортни награди от ученически състезания в областта и страната. Притежава IV ПКС.
ИВА ДИМИТРОВА АНАЧКОВА – Старши учител в начален етап. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград. Магистър по начална педагогика. В училището работи от 1996 година.
ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА ПЪРВАНОВА – Учител в начален етап. Завършила е Начална училищна педагогика в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр.Благоевград. Работи в училището от 2011г.
ДАНИЕЛА СТАНКОВА РАДОВАНОВА – Старши учител в начален етап. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград. Магистър по начална педагогика. Работи в училището от 1992 година. Председател на методическото обединение на класните ръководители.
ТАНЯ КИРИЛОВА ВЕЛИНОВА – Старши учител в начален етап. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград. Магистър по начална педагогика. Преквалифицирала е специалностите български език и информационни технологии. Притежава ІІ ПКС. Работи в училището от 1992 година. Председател на методическото обединение на учителите от начален етап.

СТАНИСЛАВА ЕМИЛОВА НИКИФОРОВА – Учител в начален етап. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград. Бакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика. Магистър по Образователен мениджмънт. В училището работи от 2017 година.
ИРЕНА АНДРЕЕВА ИВЧЕВА - Учител в начален етап. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград. Бакалавър по педагогика на обучението по техника и технологии. Магистър по начална училищна педагогика. В училището работи от 2016 година.
ХРИСТИНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА – Учител в начален етап. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград. Бакалавър по начална училищна педагогика. Магистър - Стопанско управление. В училището работи от 2016 година.
МИЛЕНА ВЕЛКОВА РАЗСОЛКОВА - Старши учител в подготвителна група. Завършила във ВПИ – Благоевград. Магистър по предучилищна педагогика. Завършила логопедия в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.  В училището работи от 2016 година.
КОРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА – Учител по английски език. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград. Бакалавър по приложна лингвистика с английски и френски език. В училището работи от 2014 година.
ГАЛИНА ПЕТРОВА ЛОЗАНОВА – Старши учител . Завършила е Софийски университет „Св.Климент Охридски”, специалност География и история. СДК - Начална училищна педагогика към СУ. Притежава V-та професионално - квалификационна степен. В училището е от 2017 година.
МАРИАНА ИВАНОВА БОРИСОВА – Главен счетоводител. Завършила е Славянски университет – гр.София, факултет по икономика. Бакалавър по международни икономически отношения. Работи в училището от 2005 година.
ЕЛЕНА РАШКОВА ДИМОВА – Завеждащ административна служба. Завършила е СПТУ по лека промишленост и обслужване – гр.Перник. Работи в училището от 2008 година.
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА САЗДОВА – ресурсен учител
ЖИВКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА – Чистач - хигиенист. Завършила е Техникум по комунално-битови услуги – гр.Кюстендил. Работи в училището от 1995 година.
АНИТА ЕМИЛОВА ИВАНОВА – Чистач - хигиенист. Завършила е основно образование. Работи в училището от 2009 година
МАРИЕТА ЛЮБОМИРОВА  ХРИСТОВА– Чистач – хигиенист. Работи в училището от 2011 г.
АНГЕЛ СТОЯНОВ КИТАНОВ – Портиер. Завършил е средно-техническо образование, спец. технология на машиностроенето. Притежава правоспособност за огняр на парни и водогрейни котли. Работи в училището от 2003 година.
ДОНЧО ЕМИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ – Работник по поддръжката. Работи в училището от 2012 г.