УЧИТЕЛИ И ДРУГ ПЕРСОНАЛ

ВЯРА КИРИЛОВА ДРАГАНОВА ВЯРА КИРИЛОВА ДРАГАНОВА – Старши учител по български език и литература. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград.  Специалист по български език и литература. Работи в училището от 2014 г. Председател на методическото обединение на учителите от прогимназиален етап.
ИВЕТА ВАСИЛЕВА ЗАРЕВА – учител по математика. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, Степен: бакалавър, Специалност: Педагогика на обучението по математика и информатика. В училището работи от 2019 г.
КОРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА – учител по английски език. Завършила е ЮЗУ - Благоевград. Специалност: Приложна лингвистика с английски и френски език.  В училището е от 2014 година.
ДИМИТРИНА ЮРИЕВА ДИМИТРОВА – старши учител по природни науки. Завършила е СУ "Св. Климент Охридски". Специалност: Биология и Химия. 
ЕВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА ЕВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА – Старши учител по Физическо възпитание и спорт. Завършила е НСА – гр. София. Работи в училището от 2002 г.
МИЛЕНА ЖИВКОВА СТАНИСЛАВОВА – старши учител по музика. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Специалности: Музикална педагогика и Начална училищна педагогика.
ИВА ДИМИТРОВА АНАЧКОВА – Старши учител в начален етап. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Специалност: Начална училищна педагогика.Работи в училището от 1996 г.
ДАНИЕЛА СТАНКОВА РАДОВАНОВА – Старши учител в начален етап. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Специалност: Начална училищна педагогика.Работи в училището от 1992 г.
ТАНЯ КИРИЛОВА ВЕЛИНОВА – Старши учител в начален етап. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Специалности: Начална училищна педагогика и Информационни технологии (5-8 клас).Работи в училището от 1992 г.
СТАНИСЛАВА ЕМИЛОВА НИКИФОРОВА – учител в начален етап. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Специалности: Предучилищна и начална училищна педагогика и Образователен мениджмънт. Работи в училището от 2017 г.
ИРЕНА АНДРЕЕВА ИВЧЕВА – учител в начален етап. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Специалности: Начална училищна педагогика и Педагогика на обучението по техника и технологии. Работи в училището от 2016 г.
ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА ПЪРВАНОВА – старши учител в начален етап. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Специалност: Начална училищна педагогика. Работи в училището от 2011 г.
ХРИСТИНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА – учител в начален етап. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Специалности: Начална училищна педагогика и Стопанско управление. Работи в училището от 2016 г.
ГАЛИНА ПЕТРОВА ЛОЗАНОВА – старши учител в начален етап. Завършила СУ "Св. Климент Охридски" - гр. София. Специалности: Начална училищна педагогика, География и История. Работи в училището от 2017 г.
МИЛЕНА ВЕЛКОВА РАЗСОЛКОВА – старши учител в подготвителна група. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград и СУ "Св. Климент Охридски" - гр. София. Специалности: Предучилищна педагогика и Логопедия. Работи в училището от 2016 г.
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА – Психолог. Завършила СУ "Св. Климент Охридски" - гр. София. Специалности: Социална педагогика и Предучилищна и начална педагогика. Работи в училището от 2020 г.
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА САЗДОВА – ресурсен учител. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград и СУ "Св. Климент Охридски" - гр. София. Специалности: Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Специална педагогика. Работи в училището от 2017 г.
ИВА ЕВГЕНИЕВА КРУМОВА – учител ЦОУД прогимназиален етап. Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Специалност: История. Работи в училището от 2018 г.
МАРИАНА ИВАНОВА БОРИСОВА – Главен счетоводител. Завършила Славянски университет - гр. София. Специалност: Международни икономически отношения. Работи в училището от 2005 г.
ЕЛЕНА РАШКОВА ДИМОВА – Завеждащ, административна служба. Завършила средно специално образование. Работи в училището от 2008 г.
ОЛЯ ТОДОРОВА БОРИСОВА – Технически секретар. Завършила средно специално образование. В училището работи от 2018 г.
ЖИВКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА – Чистач/Хигиенист. Работи в училището от 1995 г.
АНИТА ЕМИЛОВА ИВАНОВА – Чистач/Хигиенист. Работи в училището от 2008 г.
МАРИЕТА ЛЮБИМИРОВА ХРИСТОВА – Чистач/Хигиенист. Работи в училището от 2011 г.
ДОНЧО ЕМИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ – Работник, поддръжка. Работи в училището от 2012 г.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – Портиер. Завършил средно специално образование. В училището работи от 2020 г.